Säännöt

TELESENIORIT RY:N SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Teleseniorit ry ja sen kotipaikka on Helsinki

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää entisessä Posti- ja telelaitoksessa ja sen jälkeen perustetuissa yrityksissä työskennelleiden eläkkeelle siirtyneiden tai muutoin palveluksesta eronneiden henkilöiden keskinäistä kanssakäymistä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää säännöllisesti tapaamisia, tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja eläkeläisten edunvalvontaan liittyen ja järjestää esitelmiä sekä virkistystilaisuuksia.

Toimintaansa varten yhdistys perii jäsenmaksua. Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseniksi voidaan ottaa jokainen 2 §:ssä mainittu eläkeläinen tai palveluksesta eronnut, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen.

Samoilla ehdoilla ja yhdistyksen hallituksen päätöksellä voidaan muullakin toimialalla työskennellyt ottaa yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi. Varsinaisen jäsenen vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä fyysinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsen suorittaa yhdistykselle vapaaehtoisen jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua varsinainen jäsen, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Jäsenmaksunsa vuoden ajalta maksamatta jättäneen jäsenen katsotaan eronneen yhdistyksestä, mikäli hän saatuaan maksamatta jättämisestä huomautuksen, ei ole kolmen (3) kuukauden aikana maksun erääntymisestä lukien sitä maksanut.

4 § Hallitus

Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokouksen välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin ja nimeää taloudenhoitajan sekä muut mahdolliset toimihenkilöt. Varajäsenellä on oikeus osallistua hallituksen kokoukseen täysin oikeuksin varsinaisen jäsenen ollessa estynyt osallistumaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi (2) jäsentä on läsnä.

5 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

6 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallituksen on annettava tilit ja laatimansa kertomus yhdistyksen toiminnasta tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tarkastettaviksi viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § Kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi/maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta jäsenille kirjallisesti, myös sähköpostilla toimitettu kutsu katsotaan kirjalliseksi kutsuksi.

8 § Vuosikokous

Vuosikokouksessa esitetään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisen kalenterivuoden ajalta, esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tammikuun 31. päivään mennessä.

9 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa sen jälkeen kun hallitus on asian käsitellyt. Päätöstä tulee kannattaa kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Sääntömuutoksesta muutosehdotuksineen on mainittava kokouskutsussa.

10 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Päätöstä yhdistyksen purkamisesta tulee kannattaa kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kahdessa toisiaan seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään neljä (4) viikkoa. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla

11 § Kaikessa siinä, mistä näissä säännöissä ei ole määrätty, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Ajankohtaista


Leppoisaa ja sopivan lämpöistä kesää teille kaikille!

Tapaamisiin  jälleen syyskuussa!

***************

Kevätretki Isoisänniemelle Mustikkamaalla - Harri W.n historiakuvaus

ks. Retkikertomukset
=============

Kuvia telesenioreiden  kevätristeilystä  Kuvagalleriassa
==============

 

Kinaporin matkailutiimi tiedottaa:
=============

 
täynnä!

 Musiikkikomedia  Hämeenlinnan kesät. ke 10.7.-24
============
  uusi!
  Syysretki Riikaan  26.-29.9.-24

------

    ks. Tapahtumavinkit

===============